เป็นสังคม

เราอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตในสังคมคืออะไร เหตุใดมนุษย์จึงเป็นเช่นนี้ และผลกระทบของสังคมต่อสุขภาพ อีกทั้งวิสัยทัศน์ของทฤษฎีมาร์กซิสต์

เนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม มนุษย์จึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ความเป็นอยู่ทางสังคมคืออะไร?

เมื่อพูดถึงความเป็นอยู่ทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ มนุษย์คุณกำลังหมายถึงความต้องการของคุณที่จะอยู่ภายใน a สังคมก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือกลุ่ม ชุมชนซึ่งเขาได้รับความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรู้สึกของ ตัวตน กลุ่ม

ลักษณะของมนุษย์ การเป็นสังคม (นั่นคือ มีแนวโน้มที่จะสร้างชุมชน) ได้รับการยอมรับตั้งแต่สมัยโบราณโดยนักวิชาการในเผ่าพันธุ์ของเรา อาริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีก (384-322) เรียกมนุษย์ว่าเป็น "สัตว์การเมือง" (ซูน โพลิติกอน) หรือ “สัตว์เมือง” ในแง่ที่ว่ามนุษย์สามารถสร้างสังคมที่มีระดับองค์กรและ การขัดเกลาทางสังคม ซับซ้อน.

แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ขาดสภาพแวดล้อมทางสังคม ทุกข์ทรมาน และชีวิตจิตใจและอารมณ์เสื่อมโทรมลง ไม่เสียเปล่าพลัดถิ่นหรือ พลัดถิ่น ตั้งแต่สมัยโบราณพวกเขาได้รับการลงโทษทั่วไปสำหรับผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของสังคมหรือผู้ทรยศต่อสังคม

ในทางกลับกัน ลัทธิมาร์กซ์ เข้าใจความเป็นอยู่ทางสังคมในอีกทางหนึ่ง: ความสัมพันธ์ทางวัตถุระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระหว่างชนชั้นทางสังคมต่างๆ ตลอดกระบวนการผลิตสินค้า เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ จิตสำนึกทางสังคมซึ่งเป็นชุดของความคิดหรือการเป็นตัวแทนทางปัญญาที่มนุษย์มีเกี่ยวกับกระบวนการเดียวกัน (และสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่)

กล่าวคือสำหรับลัทธิมาร์กซ ความเป็นอยู่ทางสังคมเป็นสถานที่ทางสังคมที่มนุษย์อยู่ในห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ของการผลิต ในขณะที่จิตสำนึกทางสังคมจะเป็นระดับของ มโนธรรมสิ่งที่เขามีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทางสังคมของเขาอย่างแม่นยำ

!-- GDPR -->