การลงโทษ

ค่า

2022

เราอธิบายว่าวินัยคืออะไรและวินัยหมายถึงอะไรเป็นค่านิยม นอกจากนี้ประเภทที่มีอยู่และตัวอย่างของวินัย

วินัยพยายามที่จะบรรลุภารกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วินัยคืออะไร?

เป็นที่เข้าใจกันตามระเบียบวินัย (จากภาษาละตินลูกศิษย์, “ลูกศิษย์, นักศึกษา”) หมายถึง วิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ประสานกันเป็นระเบียบและเป็นระบบตาม กระบวนการ หรือรหัสหรือการพิจารณาบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

โดยหลักการแล้ว วินัยเกี่ยวข้องกับการสอนวิธีนี้ กับการทำงานของ การสอน หรือการจัดกลุ่มเพื่อให้งานสำเร็จเร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีที่บุคคลมีวินัยในตนเองจะมีการพูดถึงมีวินัยในตนเอง.

มีการพูดถึงระเบียบวินัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ครอบครัว (ซึ่งเด็กถูกลงโทษทางวินัย) ทหาร (ซึ่งจำเป็นต้องเชื่อฟังอย่างเด็ดขาด) หรือโรงเรียน (ที่เด็กได้รับการฝึกฝนทางวิชาชีพหรือทางวิชาการ) และใน ด้านจริยธรรมและศีลธรรม ในกรณีดังกล่าว เป็นการปราบปรามที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนของบุคคลบางกลุ่มเพื่อความเข้าใจ ความเป็นมืออาชีพ และ การอยู่ร่วมกัน ชุมชน.

จากความหมายเดิมน่าจะมาจากการพิจารณาวินัยเป็นชุดความรู้ที่มีระเบียบ มีโครงสร้าง มีระเบียบ เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการจัดองค์กร วิทยาศาสตร์ และจาก ความรู้ เชิงวิชาการ. ความรู้สึกเดียวกันนี้ใช้กับบาง กีฬา (สาขาวิชากีฬา) หรือแม้แต่รูปแบบของ ศิลปะ.

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง วินัยอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี เมื่อมันกลายเป็น ตรงกัน การปราบปราม การเซ็นเซอร์ การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าความรุนแรงของผู้มีอำนาจจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเพียงใด อันที่จริง ในศตวรรษที่ผ่านมาคำนี้ใช้เพื่ออ้างถึงการลงโทษทางร่างกายของทาสและรวมถึงการลงโทษทางร่างกายที่ใช้กับเด็กใน ตระกูล.

มีวินัยเป็นค่า

วินัยมีคุณค่า เข้าใจว่าเป็นคุณลักษณะเชิงบวกของแต่ละบุคคล เมื่อแปลเป็นความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง เชื่อฟังระบบการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นเหตุเป็นผล หรือแม้กระทั่งเมื่อบุคคลสามารถกำหนดวิธีการด้วยตนเอง และ ทำตามตัวอักษร (วินัยในตนเอง).

ตัวอย่างเช่น คนทำงานที่มีระเบียบวินัยจะเป็นคนที่ปฏิบัติตามวิธีการทำงานโดยมีสิ่งรบกวนเพียงเล็กน้อย ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และความพากเพียรในการทำ นักศึกษาวินัย คือ ผู้ที่รับการศึกษาตามแนวทางที่ยึดถือ ความมุ่งมั่น. กล่าวคือผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบ เป็นระบบ มีระเบียบ

ประเภทของวินัย

ในวินัยทหารไม่ควรมีที่ว่างสำหรับการพนันหรือข้อสงสัย

มีวินัยหลายประเภท โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพวกเขา:

  • วินัยทหาร. ที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีของกองกำลังติดอาวุธซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ค้ำประกันระบบและการปกป้อง ชาติดังนั้นพวกเขาจึงสามารถแต่มีระเบียบวินัยและจัดระบบโดยไม่มีขอบสำหรับ เล่น หรือสงสัย
  • ระเบียบวินัยของโรงเรียน ที่เกิดขึ้นภายในต่างๆ สถาบัน การศึกษาตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนไปจนถึงมหาวิทยาลัย และนั่นรับประกันความต่อเนื่องของเวลาแห่งความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
  • วินัยแรงงาน. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและแยกแยะเรื่องงานจากเรื่องส่วนตัวเพื่อให้มั่นใจว่างานจะดำเนินการอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
  • มีวินัยในตนเอง สิ่งที่ใช้กับตัวเองในการทำงานในเวลาที่กำหนดและในลักษณะที่เป็นระเบียบ

ตัวอย่างของวินัย

ตัวอย่างคลาสสิกของวินัยถูกสร้างขึ้นโดยนักเขียนเช่น American Ernest Hemingway ซึ่งมีการเล่าเรื่องที่กว้างขวางทุกวัน ตามกฎที่กำหนดไว้ตายตัวซึ่งเขายึดถือและปกป้องฟันและเล็บ เช่น การเขียนทุกวัน (และการยืน) , หยุดเขียนเมื่อยังรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป ใช้จำนวนน้อยที่สุด คำคุณศัพท์ฯลฯ เฮมิงเวย์เป็นนักเขียนที่มีระเบียบวินัย

ตรงกันข้ามจะเป็นนักเขียนที่เขียนเมื่อถูกยั่วยุ โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง สลับกันระหว่าง ข้อความ และระหว่างแบบฟอร์ม โดยไม่มี a กระบวนการ. สิ่งนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ช้ากว่าและวุ่นวายอย่างแน่นอน มุ่งมั่นกับยานน้อยลง นั่นคือนักเขียนที่ไม่มีวินัย

!-- GDPR -->